Ενισχύστε την Ανθεκτικότητα της επιχείρησης σας

Ενισχύστε την Ανθεκτικότητα της επιχείρησης σας

Στη σημερινή εποχή, οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν νέου είδους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους που ενισχύονται από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής και της Παγκοσμιοποίησης. Οι νέοι κίνδυνοι απειλούν τη λειτουργία επιχειρήσεων, επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και τη λειτουργία ή την πρόσβαση του κοινού σε κρίσιμες υποδομές.

Για το λόγο αυτό, διεθνώς, εδώ και μια δεκαετία, οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί και οι εποπτεύουσες αρχές τους ζητούν από τις επιχειρήσεις να δημοσιεύουν, μαζί με τα αποτελέσματα τους, τις Aξιολογήσεις Kινδύνου για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αβεβαιότητες κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους (Financial Disclosures). Ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι αξιολογήσεις κινδύνου επικεντρώνονται στα θέματα που προκύπτουν από τα ακραία φαινόμενα λόγω Κλιματικής Αλλαγής καθώς και τις επιδημίες. Για μεγάλες επιχειρήσεις, τμήμα αυτών των αξιολογήσεων είναι η σύνταξη Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan).

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα, έχει μπεί σε εφαρμογή το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, ΦΕΚ 4893/31-12-2019), που περιγράφει το πλαίσιο και την χρηματοδότηση των δράσεων που θα γίνουν στην χώρα μας για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.  Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ απαιτείται από επιχειρήσεις που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές όπως παράδειγμα διαχειριστές ηλεκτρικών δικτύων, μονάδων διύλισης ή αποθήκευσης καυσίμων, μονάδες παράκτιων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής να υλοποιήσουν με χρήση ειδικής χρηματοδότησης μέτρα και παρεμβάσεις που περιγράφονται στην Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΠΣΚΑ, N. 4414/2016 Α΄149).  Το είδος και το μέγεθος αυτών των έργων που χρηματοδοτούνται με την ανάπτυξη και υλοποίηση υποστηριζόμενων επενδυτικών προγραμμάτων ως τμήμα του Ευρωπαικού Green Deal καθορίζεται μετα την κατάρτιση Μελετών Τρωτότητας. Οι μελέτες τρωτότητας, συντάσσονται με βάση Ευρωπαϊκές οδηγίες και εγκεκριμένες μεθοδολογίες, είναι πλέον ανάμεσα στις απαιτήσεις των τραπεζών για την πληρότητα φακέλων ελέγχου χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων (bankability).

Η Exergia SA έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη λύσεων και πρακτικών εφαρμογών με σκοπό:

  1. την άμεση ενίσχυση της ικανότητας μιας επιχείρησης να διαχειρισθεί τα λειτουργικά προβλήματα που θέτουν οι παραπάνω κίνδυνοι, και
  2. τη συμμόρφωση στις κανονιστικές απαιτήσεις και την προετοιμασία της επιχείρησης ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις συνεργασίας με εθνικούς και ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Προτείνουμε την κατάρτιση Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας και Μελέτης Τρωτότητας που θα εντοπίζουν άμεσα τις αναγκαίες ενέργειες της επιχείρησης, με σκοπό να προστατευθούν οι κρίσιμες για το κοινωνικό σύνολο δραστηριότητές της, θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την προετοιμασία της για την αντιμετώπιση των προκλήσεων από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.