espa

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Στη συγκεκριμένη ενότητα περιέχονται επιστημονικά άρθρα, ηλεκτρονικά βιβλία και δημοσιευμένες εργασίες που σχετίζονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε)

Άρθρα

1. O’Mara L. K., Jennings J. P., ‘Innovative renewable energy education using the World Wide Web’, Renewable Energy 22 (2001) 135-141.
Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου για την άντληση δεδομένων, που σχετίζονται με τις Α.Π.Ε. και την ενεργειακή αποδοτικότητα, τόσο για εκπαιδευτικούς αλλά και για μαθητές.

2. Jennings P. ‘New directions in renewable energy education’, Renewable Energy 34 (2009) 435–439.
Το συγκεκριμένο άρθρο περιγράφει και αναλύει τους στόχους, την δομή και τα αποτελέσματα της ενεργειακής εκπαίδευσης σχετικά με τις Α.Π.Ε. Επιπλέον, παρουσιάζει τα κρίσιμα σημεία της εκπαίδευσης των ερευνητών σε συνεργασία με τις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των Α.Π.Ε.

3. Kandpal, T.C., Broman L. ‘Renewable energy education: A global status review’, Renewable and Sustainable Energy Reviews 34 (2014) 300–324.
Μια επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας που αφορά την ενεργειακή εκπαίδευση στις Α.Π.Ε., τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθώς και πιθανές προσεγγίσεις παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο άρθρο.

4. Cooke R., Cripps, A., Irwin A., Kolokotroni, M. ‘Alternative energy technologies in buildings: Stakeholder perceptions’, Renewable Energy 32 (2007) 2320–2333.

5. Stern C. P., ‘Individual and household interactions with energy systems: Toward integrated understanding’, Energy Research & Social Science 1 (2014) 41–48.
Αναλύει τη διασύνδεση μεταξύ ατόμων ή νοικοκυριών με το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν στο ενεργειακό σύστημα, είτε ως παραγωγοί, είτε ως καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

6. Moezzi M., Janda B. K., ‘From “if only” to “social potential” in schemes to reduce building energy use’, Energy Research & Social Science 1 (2014) 30–40.

7. Stirling A., ‘Transforming power: Social science and the politics of energy choices’, Energy Research & Social Science 1 (2014) 83–95
Παρουσιάζει τις επιπτώσεις των ενεργειακών πολιτικών σε κοινωνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, αναλύει τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην ‘βιώσιμη ενέργεια’ και στη κοινωνική θεωρία, δίνοντας έμφαση στις Α.Π.Ε.

8. Spreng D., ‘Transdisciplinary energy research – Reflecting the context’, Energy Research & Social Science 1 (2014) 65–73.
Αναλύει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κοινωνική επιστήμη, ώστε οι κοινωνιολόγοι μαζί με τις κυβερνήσεις, τις εταιρίες, κοινωνικές ομάδες αλλά και μεμονωμένα άτομα να συνεισφέρουν κατευθύνοντας τα ενεργειακά συστήματα σε βιώσιμες επιλογές.

9. Watkinson I.I., Bridgwater A.V., Luxmore C. ‘Advanced education and training in bioenergy in Europe’, Βiomass and Bioenergy 38 (2012) 128-143.
Εξηγεί την ανάπτυξη της ενεργειακής εκπαίδευσης σχετικά με τις Α.Π.Ε. στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα το άρθρο πραγματοποιεί ανασκόπηση σημαντικού αριθμού πρόσφατων εργασιών, σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, που αφορούν την εκπαίδευση σχετικά με την βιοενέργεια, στις χώρες της Ε.Ε. των 27 και στις Νορβηγία, Σουηδία.

10. Janusz N., Tadeusz B., Dewei C., Sebastian F., Graeme E., Murch T., Nejat V. ‘Sustainable practices: Solar hydrogen fuel and education program on sustainable energy systems’, Ιnternational journal of Hydrogen Energy 39 (2014) 4151-4157.
Εξετάζει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγράμματα για την εκπαίδευση του τεχνικού και ερευνητικού προσωπικού σχετικά ενέργειας υδρογόνου, ηλεκτροχημικής ενέργειας και εναλλακτικών Α.Π.Ε. στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής.

Ηλεκτρονικά Βιβλία

11. Βουρδουμπάς Γιάννης, (2006), Οι ΑΠΕ και άλλες ενεργειακές τεχνολογίες, Τεκδοτική.

12. Βουρδουμπάς Γιάννης, (2000), Χρήση των ΑΠΕ και των τεχνολογιών ΕΞΕ στη θέρμανση θερμοκηπίων, Σελκα.

13. Καπλάνης, Σωκράτης Ν., (2003), Περιβάλλον και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ίων.

14. Τσούτσος Θ., Κανάκης Ι., (2013), Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας–Τεχνολογίες και Περιβάλλον, Παπασωτηρίου.

15. Φραγκιαδάκης Ε. Ιωάννης, (2007), Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Ζήτη.

16. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_renewable_energy
Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχεται μια ολοκληρωμένη λίστα ηλεκτρονικών βιβλίων που σχετίζονται με την ανάλυση των Συστημάτων Α.Π.Ε., την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για τη χρήση Α.Π.Ε. σε διάφορες περιοχές καθώς και την συνεισφορά τους στην άμβλυνση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Άρθρα

1. O’Mara L. K., Jennings J. P., ‘Innovative renewable energy education using the World Wide Web’, Renewable Energy 22 (2001) 135-141.

2. Cooke R., Cripps, A., Irwin A., Kolokotroni, M. ‘Alternative energy technologies in buildings: Stakeholder perceptions’, Renewable Energy 32 (2007) 2320–2333.
Αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν την χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στα κτίρια, υπό το πρίσμα των συμμετεχόντων στα έργα κατασκευής κτιρίων, στην Μεγάλη Βρετανία.

3. Stern C. P., ‘Individual and household interactions with energy systems: Toward integrated understanding’, Energy Research & Social Science 1 (2014) 41–48.

4. Moezzi M., Janda B. K., ‘From “if only” to “social potential” in schemes to reduce building energy use’, Energy Research & Social Science 1 (2014) 30–40.
Διερευνά τη συνεισφορά των κοινωνικών επιστημών στην κατανόηση του όρου οικιακή ενεργειακή χρήση καθώς και στις πολιτικές που μπορούν να τροποποιήσουν το χρησιμοποιούμενο ενεργειακό μίγμα στα κτίρια.

5. Spreng D., ‘Transdisciplinary energy research – Reflecting the context’, Energy Research & Social Science 1 (2014) 65–73.

Ηλεκτρονικά Βιβλία

6. Βρυώνης Δημήτριος, (2009), Εξοικονομώ ενέργεια, Καλαμάτα.

7. Γρόσδος Σταύρος, (2007), Εξοικονομώ ενέργεια: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σωστής ενεργειακής συμπεριφοράς (Ηλεκτρονικός πόρος), QualityNet, Αθήνα.

8. Μαλεβίτη Εύα, (2013), Ενεργειακή διαχείριση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 1η έκδ., Αθήνα.

9. Ξανθός, Βασίλης, (1999), Παραγωγή, μεταφορά, διανομή, μέτρηση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, Ζήτη.

10. Πέρδιος Δ. Σταμάτης, (2010), Οικονομική Αξιολόγηση Επεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, Σελκα, Αθήνα.

11. Πέρδιος Δ. Σταμάτης, (2007), Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, Τεχνική Εκδοτικη, Αθήνα.

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Άρθρα

1. Kandpal T.C., Garg H.P., ‘Energy education’, Applied Energy 64 (1999) 71-78.
Παρουσιάζει διαφορετικές προσεγγίσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα διάφορα στάδια της.

2. Axaopoulos P., Pitsilis G., ‘Energy software programs for educational use’, Renewable Energy 32 (2007) 1045–1058.
Αναπτύσσει έξι διαφορετικά διαδραστικά ενεργειακά προγράμματα που στηρίζονται σε λογισμικά εργαλεία και χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτική χρήση.

3. Cooke R., Cripps, A., Irwin A., Kolokotroni, M. ‘Alternative energy technologies in buildings: Stakeholder perceptions’, Renewable Energy 32 (2007) 2320–2333.

4. Jennings P., Lund C., ‘Renewable energy education for sustainable development’, Renewable Energy 22 (2001) 113-118.
Παρουσιάζει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, που συνδυάζει γνώσεις από τα πεδία της ενεργειακής τεχνολογίας, της ενεργειακής πολιτικής με περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα.

5. O’Mara L. K., Jennings J. P., ‘Innovative renewable energy education using the World Wide Web’, Renewable Energy 22 (2001) 135-141.

6. Watkinson I.I., Bridgwater A.V., Luxmore C. ‘Advanced education and training in bioenergy in Europe’, Βiomass and Bioenergy 3 8 (2 0 1 2) 1 2 8-1 4 3.

7. Janusz N., Tadeusz B., Dewei C., Sebastian F., Graeme E., Murch T., Nejat V. ‘Sustainable practices: Solar hydrogen fuel and education program on sustainable energy systems’, Ιnternational journal of Hydrogen Energy 3 9 (2014) 4151-4157.

8. Jennings P. ‘New directions in renewable energy education’, Renewable Energy 34 (2009) 435–439.

9. Kandpal, T.C., Broman L. ‘Renewable energy education: A global status review’, Renewable and Sustainable Energy Reviews 34 (2014) 300–324.

10. Spreng D., ‘Transdisciplinary energy research – Reflecting the context’, Energy Research & Social Science 1 (2014) 65–73.

Ηλεκτρονικά Βιβλία

11. Γεωργόπουλος, Α., & Τσαλίκη, Ε., (1993), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αρχές – Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, Παιχνίδια και Ασκήσεις. Gutenberg, Αθήνα.

12. Γεωργόπουλος, Α., (επιμ.), (2005), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται, Gutenberg, Αθήνα.

13. Φλογαΐτη, Ευ., (2006), Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Αρκετοί Δήμοι και Περιφέρειες της Ελλάδας έχουν εκπονήσει προγράμματα ολοκληρωμένης ενεργειακής διαχείρισης με στόχο να ενισχύσουν την χρήση Α.Π.Ε., συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας καθώς και την απόκτηση ενεργειακής και περιβαλλοντικής συνείδησης. Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθοι σύνδεσμοι:

1. http://www.thessaloniki.gr/userfiles/file/Dioikisi%28NeosOEY%29/DnsiAstSxedArxMeleton/TmEnergVioklSxediasmou/Eyropaika_Programmata/Sxedio_drasis_gia_tin_aeiforo_energeia_tou_Dimou_Thessalonikis/SDAE_Dimou_Thessalonikis.pdf

2. http://www.aftodioikisi.gr/dimoi/a-pnevmatikos-to-sxedio-drasis-aeiforou-energeias-tou-d-korinthion

3. http://www.aegean-energy.gr/gr/pdf/Strategic%20Energy%20Planning.pdf

4. http://www.rhodes.gr/el/odimos/dieuthinseisipiresies/dieuthisiemporiouenergeiasbiomixanias/tmimafusikwnporwn

5. http://www.eydamth.gr/lib/articles/newsite/ArticleID_624/08Nikou.pdf

6. http://www.crete.gov.gr/attachments/article/6841/%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82.pdf

7. http://www.biogasin.org/files/pdf/grcka/1st_CBE_Administration/02_N.Ntzouras_BiogasIN_051012_Preveza.pdf